Chào năm mới 2023, Huyện Than Uyên sẽ tưng bừng tổ chức các hoạt động       
TT Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Tên văn bản
4 Quyết định số 411/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 31/3/2022 phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
5 17/06/2021 Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu
6 26/02/2020 Quyết định 08 ngày 26.2.2020 Quy chế quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh(0)
7 08/2020/UBND QĐ Ban hành Quy định quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu
8 Quyết định công nhận điểm du lịch Nà Khương
9 Chương trình hoạt động du lịch năm 2017
10 Văn bản địa phương
11 Văn bản Trung ương