NGẮM “ĐỖ QUYÊN KHOE SẮC” TRÊN ĐỈNH PU TA LENG       Lai Châu cần thay đổi để phát triển tương xứng tiềm năng du lịch      Lai Châu đã sẵn sàng cho Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ nhất, tại tỉnh Lai Châu và Tuần Du lịch – Văn hóa Lai Châu năm 2023      
TT Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Tên văn bản
4 Quyết định số 411/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 31/3/2022 phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
5 17/06/2021 Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu
6 26/02/2020 Quyết định 08 ngày 26.2.2020 Quy chế quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh(0)
7 08/2020/UBND QĐ Ban hành Quy định quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu
8 Quyết định công nhận điểm du lịch Nà Khương
9 Chương trình hoạt động du lịch năm 2017
10 Văn bản địa phương
11 Văn bản Trung ương