NGẮM “ĐỖ QUYÊN KHOE SẮC” TRÊN ĐỈNH PU TA LENG       Lai Châu cần thay đổi để phát triển tương xứng tiềm năng du lịch      Lai Châu đã sẵn sàng cho Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ nhất, tại tỉnh Lai Châu và Tuần Du lịch – Văn hóa Lai Châu năm 2023      

Một số văn bản về quy định liên quan đến thị trường xuất khẩu hàng hóa

24/03/2021

Trong thời gian qua, Sở Công thương nhận được một số văn bản của Bộ Công thương thông báo về các quy định mới ban hành có liên quan đến công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu, tạm ...

Dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư vào tỉnh Lai Châu

03/02/2021

Các dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư vào tỉnh Lai Châu.

Lai Châu chào đón và đồng hành với các nhà đầu tư

03/02/2021

Lai Châu chào đón và đồng hành với các nhà đầu tư.

DANH MỤC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM KÊU GỌI ĐẦU TƯ TỈNH LAI CHÂU NĂM 2019

23/08/2019

MỤC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM KÊU GỌI ĐẦU TƯ TỈNH LAI CHÂU NĂM 2019

Phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020

12/10/2016

Phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020

Ban hành quy định về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, trình tự, thủ tục thực hiện ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh ...

09/03/2016

Ban hành quy định về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, trình tự,thủ tục thực hiện ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, trình tự, thủ tục thực hiện ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu

08/03/2016

Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, trình tự, thủ tục thực hiện ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Các dự án du lịch được ưu tiên đầu tư

26/07/2010

Các dự án du lịch được ưu tiên đầu tư được ban hành kèm theo Quyết định só 525 / QĐ - UBND ngày 11 /5 /2007của Uỷ ban nhân tỉnh Lai Châu.

Các khu vực ưu tiên đầu tư

26/07/2010

Trên cơ sở định hướng các lĩnh vực đầu tư, căn cứ vào định hướng phát triển du lịch theo lãnh thổ, du lịch tỉnh Lai Châu có thể xác định các khu vực ưu tiên đầu tư từ nay ...

Chính sách thu hút đầu tư

26/07/2010

Chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu được ban hành kèm theo Quyết định số: 12 /2008/QĐ-UBND ngày 06 /5 /2008 của UBND Tỉnh Lai Châu